ตามที่สสภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2501 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มาให้ทราบโดยทั่วกัน