ตามที่สสภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2560 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มาให้ทราบโดยทั่วกัน