ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาฯในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และได้รับการอนุมัติจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 มา ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (เเผนพัฒนา 1.pdf)เเผนพัฒนา 1.pdf485 kB166