เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ข้อ 100

และเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2561.pdf)งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2561.pdf985 kB108
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf530 kB88