ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรายงานต่อสภาฯในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่27 เม.ย. 2561

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ผลการติดตาม1.pdf)ผลการติดตาม1.pdf257 kB149