เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ข้อ 99

และเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 61(ไตรมาสที่ 3) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ไตรมาส 1.pdf)ไตรมาส 1.pdf747 kB138
Download this file (ไตรมาส 2.pdf)ไตรมาส 2.pdf957 kB142
Download this file (ไตรมาส 3.pdf)ไตรมาส 3.pdf850 kB157