เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้