ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563(ปรับปรุงครั้งที่1) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์(ก.อบต.จังหวัด)ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15 มาตรา 25 วรรคท้าย และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม        พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 7 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและภารกิจ  มาให้ทราบโดยทั่วกัน