เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ข้อ 99

และเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลการดำเนินงานรายงานการเงินสิ้นสุด30กันยายน 2562จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์  มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf223 kB13
Download this file (10.pdf)10.pdf261 kB13
Download this file (11.pdf)11.pdf638 kB12
Download this file (12.pdf)12.pdf113 kB14
Download this file (13.pdf)13.pdf336 kB14
Download this file (14.pdf)14.pdf183 kB15
Download this file (15.pdf)15.pdf266 kB13
Download this file (2.pdf)2.pdf80 kB13
Download this file (3.pdf)3.pdf926 kB13
Download this file (4.pdf)4.pdf221 kB12
Download this file (5.pdf)5.pdf265 kB15
Download this file (6.pdf)6.pdf157 kB14
Download this file (7.pdf)7.pdf129 kB14
Download this file (8.pdf)8.pdf149 kB14
Download this file (9.pdf)9.pdf189 kB14
Download this file (ปะหน้า.pdf)ปะหน้า.pdf293 kB14