ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุพ.ศ.2560ข้อ11ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้