ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุพ.ศ.2560ข้อ11ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.169-02 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่1 บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 3 - บ้านศรีทองหมู่ที่10 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้