ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุพ.ศ.2560 ข้อ11ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.169-02 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 3 - บ้านศรีทองหมู่ที่10  ช่วงที่ 2 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้