ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558