องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ให้ผู้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์