ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีสัมภาษณ์)ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ในเวลา 09.30น.เป้นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หากไม่มารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์