ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

จำนวน 1ตำแน่งประกอบด้วย

             * พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1อัตรา

โดยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีสอบแบบสัมภาษณ์) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น

อบต.สองห้องจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.สองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้