ด้วยองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เพื่อให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ดังนี้

1.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

2.ประเภทวิชาการ

2.1 นักวิชาการสาธารณสุข

2.2นักวิชาการจัดเก็บรายได้

2.3นักวิชาการศึกษา

2.4นักวิชาการตรวจสอบภายใน

3.ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CamScanner 01-06-2565 14.35.pdf)Transfer 22-12-64817 kB107