ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจำนวน 1ตำแน่ง 2อัตราประกอบด้วย

             1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2อัตรา ประกอบด้วย

                 1.1 สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 

                 1.2 สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ใดมีความสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมจำนวน100บาทโดยตรงที่ สำนักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่  7 - 16 มิถุนายน 2565  (ในวันและเวลาราชการ)

  • **ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่งในวันที 20 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

     

    **สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

  • **ประกาศผลการสอบคัดเลือก 30 มิถุนายน 2565

  • รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้