ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจำนวน 1ตำแหน่งประกอบด้วย

             * ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1อัตรา

            *ตำแหน่งคนงานทั่วไป  สังกัด กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

 

โดยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ดังนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 09.00 - 10.30 น.

2.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา 10.30 - 12.00 น.

บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้