ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองน้ำหนองแจงแมง บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลาง 816,300.-บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนิและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ส­อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 04666452-3 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ