ตามประกาศองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองน้ำหนองแจงแมง บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นั้น

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แด่ บริษัทบ้านเหลื่อมก่อสร้างจำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 439,000.-บาท(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง