ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลาง 1,000,000.-บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนิและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่8 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ส­อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 04666452-3 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ