ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

วงเงินงบประมาณ 494,400.-บาท

ราคากลาง 494,400.-บาท

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2563  ระหว่างเวลา 11.00น.  ถึงเวลา 12.00น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้