เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงคันห้วยโสนลงหินคลุก  บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1  มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้