เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4   มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้