เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9  มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้