ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 , บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 และบ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ 11 รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 74 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมกว้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตอนที่ 2 จาก ถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายเหลา พิมพ์สาร ถึงบ้านนายเอกพล กิ่งวิชิต บริเวณข้างที่ดินสงวนของกรมทางหลวงบ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 โดยกำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 109,800.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง

ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 23 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมกว้างตามสภาพพื้นที่ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตอนที่ 2 จาก ถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายชำนาญ สีชมพู ถึงถนนรอบนอกเข้าหมู่ที่ 6 บ้านสว่าง หมู่ที่5 ตำบลสองห้องโดยกำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 106,400.-บาท (หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 67 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมกว้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตอนที่ 2 จากถนน ค.ศ.ล. บริเวณบ้านนาย จตุพล โอ่งรัมย์ ไปทางบ้านเมืองฝาง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 ตำบลสองห้อง โดยกำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 136,850.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ บริเวณที่ตั้งโครงการฯ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ที่จะไปดูสถานที่จะต้องมีอำนาจผูกพันในนามห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากท่านไม่สามารถไปดูสถานที่ในวันและเวลาที่กำหนด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ถือว่าได้รับทราบสถานที่ดำเนินการปัญหาและอุปสรรคต่างๆดีแล้ว และจะนำมาอ้างเพื่อการใดๆมิได้ทั้งสิ้น

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ผู้ที่ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ตาม วันเวลา และ สถานที่ ดังต่อไปนี้

1. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
2. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์และวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 ราคาชุดละ 300.-บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ราคาชุดละ 300.-บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 ราคาชุดละ 300.-บาท

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔66-6452 ต่อ 15 และทางเว็บไซด์ www.songhong.go.th ในวันและเวลาราชการ