ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านสว่าง หมู่ที่ 5  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

วงเงินงบประมาณ 366,000.-บาท

ราคากลาง 360,000.-บาท

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2565  ระหว่างเวลา 11.00น.  ถึงเวลา 12.00น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้