ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านสองห้อง หมู่ที่ 11  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

วงเงินงบประมาณ 451,000.-บาท

ราคากลาง 450,000.-บาท

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่  23 มิถุนายน 2565  ระหว่างเวลา 14.00น.  ถึงเวลา 15.00น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้