ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลาง 3,099,911.43บาท

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565

 

ส­อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 04666452-3 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ