เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศแผน.pdf)ประกาศแผน.pdf1177 kB22