ข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อการบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

อ่านเพิ่มเติม...