เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 101/1

และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 65 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค.65 - 30 ก.ย.65) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (money4.pdf)ผลการดำนินงาน ไตรมาส 4 (1 ก.ค.65 - 30 ก.ย.65)1064 kB142