ตามที่สสภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน