ตามที่สภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (วิสามัญ 2.pdf)วิสามัญ 2.pdf1109 kB62