ตามที่สภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สามัญ 3.pdf)สามัญ 3.pdf288 kB50