ตามที่สภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมม 2561 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สามัญ 4.pdf)สามัญ 4.pdf274 kB48