ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2549 จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ปิดประกาศปะชุมสภาฯสามัญ 4.pdf)ปิดประกาศปะชุมสภาฯสามัญ 4.pdf306 kB4