ตามที่สสภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 251 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560และคั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศณวันที่ 29 มกราคม 2561