ตามที่สสภาฯ อบต.สองห้องได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 12 ุกุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561