ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้จัดทำโครงการ “บ้านรักการอ่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ มาอ่านหนังสือได้ที่ "บ้านรักการอ่าน" ณ บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-666 452 ในวันและเวลาราชการ