เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 68 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการทำบัญชีภาครัฐที่กำหนดไว้ในมาตร 68 ภายในระยะเวลาสามปี นับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมา ให้ทราบโดยทั่วกัน