ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

  1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7
  2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 5
  3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9
  4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11
  5. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13
  6. โครงการปรับปรุงรักษาผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12
  7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราคากลางก่อสร้างเป็นปัจจุบัน จึงจัดทำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศราคากลาง-จำนวน-7-โครงการ.pdf)ประกาศราคากลาง-จำนวน-7-โครงการ.pdf219 kB69