องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องแล้ว รายละเอียดประกาศ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (play4year2561-2564.pdf)ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี1092 kB14