ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการโครงการขุดลอกหนองน้ำหนองแจงแมง บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2

เพื่อให้ราคากลางก่อสร้างเป็นปัจจุบัน จึงจัดทำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้