ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.สองห้องตามกำหนดการดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดการชำระภาษีตั้งแต่มกราคม - เมษายน 2562

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562และกำหนดการชำระภาษีภายใน 30วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

3.ภาษี ป้ายกำหนดการยื่นตั้งแต่มกราคม - มีนาคม 2562และกำหนดชำระภาษีภายใน 15วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีกหได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ อบต.สองห้อง เวลา 08.30 - 16.30น.

โทร 044666452-3