ด้วยสำนักงานขนส่งได้จัดทำคู่มือการสืบค้นข้อมูลและระบบสารสนเทศในเว็บไซด์สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมและโครงการต่างๆให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ

สามารถสืบค้นข้อมูลไดที่ www.dlt.go.th/site/buriram