ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการคนละครึ่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากปัญหาโรคโควิด-19 ให้จนถึงระดับฐานราก และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าได้รับทราบอย่างทั่วถึง
โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวดังกล่าวโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ WWW.คนละครึ่ง.COM ในเวลา 06.00 - 23.00น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ