เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวรวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาอำนาจในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง

จึงประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ