ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้หมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะต้องทำการเลือกตั้งใหม่ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564   นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/